ข่าวกิจกรรม3

26 พฤษภาคม 2562

25 กันยายน 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางอาทิตยา สนประเทศ สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ และผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์นิคมสหกรณ์หนองบัว

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางอาทิตยา สนประเทศ สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ และผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์นิคมสหกรณ์หนองบัว เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของการทำงาน พร้อมทั้งผลการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายวีรภัทร เณรศาสตร์ ผู้อำนวยอำนวยการนิคมสหกรณ์หนองบัว และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

Copyright © 2022 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

BACK TO TOP