ข่าวกิจกรรม1

26 มิถุนายน 2562

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

           วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สำหรับโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมดังกล่าวเพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งได้ไปศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2 แห่ง ได้แก่ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและอนุรักษ์พลังงาน ค่ายพระรามหก ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่นิคมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าหน้าที่ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน

           ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 โดนเริ่มดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่นิคมสหกรณ์พนม จังหวัดนครสวรรค์ ในพื้นที่ของสำนักพระราชวัง ภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ และทางกรมฯได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโครงการ จำนวน 53 แห่ง ประกอบด้วย นิคมสหกรณ์ 59 แห่ง ศูนย์สาธิตโครงการหุบกระพง จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสิงห์บุรี รวม 32 จังหวัด พื้นที่ 541 ไร่ และมีพันธุ์พืชบันทึกในระบบฐานข้อมูลกว่า 1,400 พันธุ์

           ในการนี้ ดร.ปิยรัษฎ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สำนักพระราชวัง ให้เกียรติมาร่วมบรรยายและแนะนำข้อเสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรมรวบรวมทรัพยากร กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร รวบรวมข้อมูลดิบ ทรัพยากรต่างๆทั้งหมด ที่ดำเนินการในแต่ละพื้นที่นิคมสหกรณ์ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร รวบรวมผลงานสนองพระราชดำริของสหกรณ์นิคมทุกแห่งมาบรรจุผลงานความก้าวหน้าในเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานสนองพระราชดำริได้อย่างชัดเจน

 

{gallery}news001{/gallery}

Copyright © 2022 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

BACK TO TOP