การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

11 กรกฎาคม 2566

19 กันยายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน โดยมี นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน โดยมี นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวปรานอม จันทร์ใหม่ สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ และคณะ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในการนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 24 กันยายน 2565 เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และให้เยาวชน ประชาชน ภาคเอกชน ได้เห็นความหลายหลากแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทย รวมทั้งได้เข้ามาเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน นำฐานข้อมูลทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป อันจะนำนำมาสู่การแสดงศักยภาพของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ ในชื่อว่า "ประโยชน์แท้แก่มหาชน" อันเป็นฐานในการรักษา สืบสาน ต่อยอด ตามพระบรมราโชบายต่อไป ทั้งนี้ ภายในนิทรรศการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดแสดงผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ (อพ.สธ. - กสส.) และมีกิจกรรมสาธิตการสานปลาตะเพียนจากป่านศรนารายณ์ รวมทั้งจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ เช่น กระเป๋า หมวก ตะกร้า เป็นต้น

Copyright © 2022 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

BACK TO TOP