25 ก.ค. 65 ประชุม

05 กันยายน 2565

25 กรกฎาคม 2565 นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริฯโดยการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565

นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริฯโดยการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานครโดยการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ เรื่องคำสั่งคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 และการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 รวมถึงการเข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย พร้อมทั้ง พิจารณารูปแบบการจัดนิทรรศการ และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ โดยมีการวางแผนในเรื่องของความคืบหน้าการพัฒนาโครงการ การดำเนินงาน การพิจารณางบประมาณต่างๆ ของแต่ละโครงการในเดือน ตุลาคม – กันยายน ในปี พ.ศ. 2564 – 2569 เพื่อตอบสนองทุกโครงการพระราชดำริให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

Copyright © 2022 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

BACK TO TOP